STATUTUL ASOCIATIEI

 „CHARCOT MARIE TOOTH ROMÂNIA”

 

CAPITOLUL I Denumirea. Forma juridică. Sediul. Durata

Art.1. Denumirea

Asociatia va purta denumirea de  “Charcot Marie Tooth România” .Denumirea asociatiei  va fi inscrisa in toate documentele si actele pe care aceasta le intocmeste, cu mentionarea numarului de inregistrare in registrul persoanelor juridice, a sediului, a codului fiscal si a conturilor bancare.

Art.2. Sigla si insemnele asociatiei.

Sigla Asociatiei este:

Art.3. Forma juridică

Asociatia “ Charcot Marie Tooth România” numita in continuare “asociatia” este infiintata si functioneaza ca  persoană juridică română de drept privat, cu caracter nepatrimonial, neguvernamentala, fara caracter politic.

Asociatia dobandeste personalitate juridica in conformitate cu legislatia romana, la data inscrierii in Registrul Asociatilor si Fundatiilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000, a Decretului 31/1954 privitor laq persoanele fizice si juridice.

Art.4. Sediul Asociatiei

Sediul Asociaţiei este în Municipiul Reşiţa, Str. Castanilor, nr. 58, ap. 4, jud. Caraş-Severin. Asociatia va putea infiinta filiale si sucursale pe intreg teritoriul tarii precum si in strainatate.

In vederea realizarii scopurilor propuse asociatia se va putea asocia cu alte asemenea organizatii romane sau straine, respectand dispozitiile legale.

Art. 5. Durata

Asociatia va functiona pe o perioada de timp nelimitata, cu incepere de la data inscrierii acesteia in Registrul Asociatilor si Fundatiilor.

CAPITOLUL II.Scopul si obiectivele Asociatiei

Art. 6. Scopul Asociatiei

Scopul Asociatiei “Charcot Marie Tooth România” este îmbunătătirea calitătii vietii persoanelor care suferă de boala Charcot Marie Tooth si a familiilor acestora, cât si a altor categorii de persoane cu dizabilităti din România.

Art.7. Obiectivele Asociatiei

Asociaţia isi va realiza scopul propus prin  următoarele activitati:

-crearea unei baze de date nationale a persoanelor care suferă de boala Charcot Marie Tooth;

-stabilirea unor legături si parteneriate cu organizatii similare din străinătate si din tară. Afilirea la federatii si confederatii de ong-uri care au un profil asemănător;

-initierea si implementarea unor programe si proiecte nationale si internationale pentru persoanele cu dizabilitati si nevoi speciale;

-desfăsurarea unor campanii de informare si sensibilizare a societătii cu privire la boala Charcot Marie Tooth;

-reprezentarea membrilor Asociatiei în fata institutiilor statului si monitorizarea respectării drepturilor persoanelor afectate de boala Charcot Marie Tooth si nu numai;

-furnizarea de servicii sociale, medicale, de informare, consiliere, consultantă si educatie continuă, conforme cu legislatia în vigoare, care să răspundă nevoile persoanelor cu Charcot Marie Tooth si alte dizabilităti.

-activităti de promovare privind respectarea legii, initierea si implementarea unor proiecte de legi menite să îmbunătătească calitatea vietii persoanelor afectate de boala Charcot Marie Tooth si a persoanelor cu dizabilităti în general;

-organizarea unor întâlniri nationale: întâlniri ale membrilor, conferinte, seminarii, congrese;

-organizarea de activităti recreative si educative pentru membrii Asociatiei: excursii, tabere, evenimente artistice si alte tipuri de activităti sociale.

-actiuni de caritate si strângere de fonduri pentru persoanele afectate de boala Charcot Marie Tooth;

-sprijinirea materială si morală a persoanelor afectate de boala Charcot Marie Tooth si a familiilor acestora;

-concentrarea tuturor eforturilor pentru a pune la dispozitia membrilor dispozitive medicale, tehnici medicale, chirugicale, medicamente, terapie medicală, de ultimă generatie;

-infiintarea de ateliere, sectii sau societăti comerciale în care să fie angajate persoane cu dizabiliăti;

-dezvoltarea si desfăsurarea de activităti economice în vederea autofinantării.

-servicii de consiliere psihologică si vocatională; servicii de stimulare a ocupării pietei muncii si de mediere;

-activităti de promovare pentru cercetare si testare genetică, crearea unor protocoale de diagnosticare a bolii Charcot Marie Tooth.

-infiintarea unui centru special de recuperare si diagnosticare Charcot Marie Tooth.

-asociatia va spriji în principal si în mod prioritar intereselor membrilor cotizanti.

CAPITOLUL III. Patrimoniul initial al asociatiei, Resursele patrimoniale.

Art.8. Patrimoniul iniţial al asociatiei se constituie prin contributia in numerar a asociatilor fondatori si este de 300 lei, suma integral varsata de catre membrii la data constituirii acesteia.

Art.9. Patrimoniul asociatiei se va completa prin:

-contributii ale membrilor asociatiei.

-cotizatiile membrilor asociatiei si taxa de inscriere in asociatie.

-dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale.

– dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie.

– venituri realizate din activitati economice directe.

– donatii, sponzorizari sau legate.

– resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale.

-venituri realizate din exploatarea proprietatilor asociatiei.

– sumele percepute pentru servicile angajate pe baza de contract, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

– sumele percepute pentru participarea la manifestari organizate de asociatie, precum si alte venituri prevazute de lege.

Art.10. Asociatia va tine evidenta tuturor donatiilor prin inscrierea acestora in Registrul de donatii.

Art.11. Mijloacele asocatiei nu pot fi folosite decat in scopurile determinate in prezentul statut. Membrii acesteia nu au voie sa aiba cota parte din veniturile asociatiei si este interzisa favorizarea acestora prin cheltuieli de administrare straine scopului asociatiei.

CAPITOLUL IV. Membrii Asociatiei. Drepturile si obligatiile membrilor.

Art. 12. Membrii asociaţiei sunt:

membri fondatori

– membri asociati

– membri de onoare.

Art.13.Sunt membrii fondatori persoanele care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la infiintarea asociatiei si la constituirea patrimoniului acesteia, figurand ca atare in actele de constituire.

Art.14. Membrii asociati (cotizanti) sunt persoanele fizice si juridice care se asociaza ulterior infiintarii asociatiei si care cunoscand Statutul, sunt de acord cu scopul asociatiei si inteleg ca prin propria activitate sa contribuie la realizarea lui.

Decizia asupra acordarii calitatii de membru asociat o are Adunarea Generala a asociatiei, decizie care nu trebuie motivata.

Cei care vor sa devina asociati vor depune o cerere scrisa la Consiliul Director, vor achita taxa de inscriere, care va supune cererea spre aprobare Adunarii Generale.

Art.15. Pot fi membri de onoare persoanele fizice sau juridice care prin activitatea lor sprijina activitatea asociatiei sau care o sprijina substantial din punct de vedere financiar.

Calitatea de membru de onoare se acorda de catre Adunarea generala.

Membrii de onoare nu au drept de vot inAdunarea generala si nu sunt obligati la plata cotizatiei.

Art.16. Oragizatiile fara personalitate juridica, asociatiile, fundatiile sau orice persoana juridica avand scopuri asemanatoare pot deveni membri colectivi ai asociatiei, prin inscris incheiat intre parti, cu aprobarea organelor de conducere proprii.

Angajarea politica a organizatiilor membre, sus-mentionate, modificarea scopului lor sau a conditiilor care au stat la baza inscrierii in cadrul asociatiei, atrag automat retragerea sau excluderea din asociatie.

 

Art.17. Calitatea de membru al asociatiei se pierde:

  1. a) prin excludere in urmatoarele cazuri:

-producerea de prejudicii morale si materiale asociatiei prin activitatea proprie desfasurata.

-angajarea persoanei respective in actiuni ce contravin scopului asociatiei.

-incalcarea Statutului , a regulamentelor asociatiei de organizare interna si functionare, aprobate de organele de conducere.

-neplata cotizatiei in cuantumul si la termenul prevazut de Adunarea generala.

-daca asociatul si-a schimbat complet obiectul de activitate sau se afla instare de faliment si/sau in stare de lichidare judiciara.

Excluderea se hotaraste de Adunarea Generala, la propunerea Consiliului director.

  1. b) prin retragere la cerere.Hotararea de retragere este oricand la latitudinea oricarui membru si se face printr-o declaratie scrisa adresata Consiliului director.

Art.18. Membrii exclusi sau retrasi din asociatie nu pot revendica intoarcerea veniturilor aduse asociatiei si nu au nici un drept asupra patrimoniului asociatiei.

Art.19. Membrii  asociatiei au urmatoarele drepturi:

  1. a) să participe la Adunările Generale şi să-şi exprime opinia asupra activităţii Asociaţiei si a organelor de conducere, administrarea acesteia si control.
  2. b) sa participe la toate activitatile asociatiei, folosind posibilitatile ei precum si sa aiba acces, cu respectarea principiului confidentialitatii la toate datele si informatiile pe care le detine asociatia privind produsele, tehnologia, calitatea si legislatia relevanta in domeniu.
  3. c) dreptul de a vota in Adunarea generala cu exceptia membrilor de onoare, fiecare membru are dreptul la un vot.
  4. d) dreptul de a alege si a fi alesi in roganele de conducere, administrare si control ale asociatiei si sa propuna motivat, inlocuirea persoanelor care alcatuiesc organele de conducere, administratie si control.

Art.20. Membrii  asociaţiei au urmatoarele obligatii:

-să respecte Statutul si Hotararile organelor asociatiei.

-să plateasca taxa de inscriere si cotizaţia de membru in cuantumul si la termenul stabilit de Adunarea generala.

-să  sustina interesele asociatiei si sa nu intreprinda nimic prin care ar putea afecta prestigiul si scopul acesteia.

CAPITOLUL V. Conducerea asociatiei.

Art. 21. Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei sunt:

– Adunarea Generală

– Consiliul Director.

– Cenzorul( sau după caz Comisia de cenzori).

Art.22. Adunarea Generală .

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al asociatiei. Adunarea generala este constituita din totalitatea membrilor asociatiei si hotaraste asupra tuturor problemelor legate de activitatea asociatiei si stabileste termenii mandatului ce va fi dat Consiliului director pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

Art.23.Adunarea generala se intruneste in sedinta ordinara o data pe an sau un adunare generala extraordinara convocata de Presedintele asociatiei de fiecare data cand acesta considera ca este necesar, la solicitarea Consiliului director, sau la cererea a cel putin 1/5 din membrii cu drept de vot.

Art.24. Atat pentru adunarea generala ordinara cat si pentru cea extraordinara toti membrii vor fi convocati in scris sub semnatura presedintelui, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru adunare.In convocare trebuie specificate ordinea de zi,data, locul si ora sedintei, cat si datele pentru a doua sedinta in cazul in care la prima nu sunt indeplinite conditiile de prezenta stabilite pentru constituirea adunarii generale.

Art.25. La adunarile genrale participa toti membrii asociatiei direct sau prin delegarea unui alt membru pe calea unei imputerniciri scrise.Adunarea generala se considera constituita la prima convocare daca intruneste ¾ din numarul de voturi valabile. Daca la data stabilita adunarea generala nu este numeric capabila sa ia decizii atunci ea va avea loc 15 zile mai tarziu cu aceeasi ordine de zi.La a doua convocare adunarea generala se considera constituita indiferent de numarul membrilor prezenti.Hotararile in adunarea generala se iau cu majoritatea simpla (jumatate plus unul) din cvorumul statutar al celor prezenti, cu exceptia hotararilor privind dizolvarea asociatiei sau schimbarea scopului asociatiei care se iau cu cel putin ¾ din cvorumul statutar.

Art.26. Adunarii generale ii revin urmatoarele atributii:

-stabileste strategiile si obiectivele asociatiei.

-primirea si aprobarea darii de seama a Consiliului Director si a Bilantului financiar.

– stabilirea prestatiilor, a taxei de inscriere si a cotizatiei la care vor fi supusi membrii asociatiei.

– decide asupra formelor de convocare a adunarii generale si asupra modului de votare (cvorumului si majoritatii cu care se iau hotararile)

– decide asupra excluderii asociatilor potrivit statutului.

– numeste si revoca individual sau colectiv membrii Consiliului director si cenzorul.

– hotaraste infiintarea sau ddesfiintarea de filiale.

-aproba regulamentul de functionare al asociatiei.

– recomanda Consiliului director consilieri de specialitate pentru a fi consultati in probleme ce tin de scopul asociatiei.

– modifica actele constitutive ale asociatiei.

– hotaraste dizolvarea si lichidarea asociatiei precum si destinatia bunurilor ramase dupa lichidare.

Art.28. Consiliul Director.

Consiliul director este organ executiv al asociatiei si este format din 3 pana la 5 membri dintre care un Presedinte. Membrii consiliului director sunt persoane fizice propuse de membrii asociatiei.

Consiliul director se numeste de Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani.

Membrii Consiliului Director pot fi realesi.

Consiliul este convocat in scris sau verbal de catre Presedinte, hotaraste cu majoritate de voturi, votul Presedintelui fiind decisiv.

Functia unui membru al Consiliului director  poate inceta prin eliberare sau retragere motivata in scris adresata Consiliului director sau in lipsa acestuia Adunarii generale.

Art.29.Atributiile Consiliului director.

-asigura conducerea operativa a asociatilor intre adunarile generale si realizeaza acte de administrare a patrimoniului asociatiei urmand indeplinirea scopului asociatiei.

-intocmeste rapoarte de activitate privind activitatea asociatiei si le prezinta in Adunarea generala.

-angajeaza personalul asociatiei.

-asigura intocmirea bilantului si bugetului de venituri si cheltuieli pe care le supune spre aprobare adunarii generale.

– hotaraste convocarea adunarii generale ordinare si extraordinare.

-orice alte atributii si sarcini stabilite de adunarea generala.

Art.30. Presedintele conduce adunarile generale si Consiliul director. Presedintelui ii revine obligatia reprezentarii asociatiei in relatiile cu tertii.Presedintele este ales pe o perioada de 4 ani. La expirarea mandatului, el poate fi reales.

Art.31. In rezolvarea problemelor curente membrii Consiliului director pot fi sprijiniti de catre consilieri de specialitate numiti de catre Adunarea generala, avizul acestora avand caracter consultativ.

Consilierii nu au drept de semnatura pentru asociatie decat in chestiuni care se leaga de specialitatea lor si numai impreuna cu presedintele.

Art.32. Consiliul director se intruneste de cel putin 4 ori pe an si adopta decizii prin majoritatea simpla (jumatate plus unu) a celor prezenti.

Consiliul director delibereaza valabil in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai si adopta decizii valabile cu o jumatate plus unu de voturi.

La sedintele Consiliului director pot participa si consilierii fara drept de vot.

Consiliul director va intocmi un regulament de functionare si o organigrama pe care le va supune aprobarii adunarii generale.

La sedintele Consiliului director dezbaterile si deciziile se consemneaza intr-un registru special de procese-verbale, pastrat de Presedinte.

Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane pentru a incheia acte juridice in numele asociatiei sau pentru a indeplini orice alte sarcini prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

Art.33. Documentele scrise ale asociatiei precum si actele care o angajeaza fata de terti, trebuie semnate de presedinte.

Art. 34. Cenzorul.

Organul de control al asociatiei este cenzorul. Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.

Art.35. In realizarea competentei sale cenzorul sau dupa caz, comisia de cenzori:

verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei.

-intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale.

-poate participa la sedintele  consiliului director fara drept de vot.

-indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

Comisia de cenzori va fi alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din asociati.Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

CAPITOLUL VI . Exercitiul Economico-Financiar.

Art.36. Exercitiul economico-financiar al asociatiei tine de la 1 ianuarie si pana la 31 decembrie ale anului cu exceptia primului an, cand tine de la  infiintarea asociatiei si pana la 31 decembrie.

Consiliul director va prezenta adunarii generale la sfarsitul fiecarui an fiscal dar nu mai tarziu de 30 martie a anului urmator urmatoarele documente:

-raportul de activitate.

-situatia patrimoniului asociatiei.

-bilantul contabil annual insotit de raportul cenzorului.

CAPITOLUL VII. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei.

Art.37. Dizolvarea asociatiei se poate efectua :

  • de drept in cazul imposibilitatii realizarii obiectului de activitate, al imposibilitatii

intrunirii adunarii generale sau a constituirii Consiliului director sau reducerea numarului asociatilor sub minimul legal daca nu este completat in termen de 3 luni;

  • prin hotărâre judecătorească la cererea oricarei persoane interesate daca scopul sau

mijloacele de realizare a scopului asociatiei sunt contrare legii, daca asociatia a devenit insolvabila sau nu obtine autorizatiile prealabile necesare potrivit legii;

  • prin hotărârea adunării generale cu majoritate calificata;

In cazul dizolvarii, lichidatorii asociatiei se numesc de instanta judecatoreasca sau de catre Adunarea generala, dupa caz.

Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director inceteaza.

Lichidarea se efectueaza in conditiile legii, iar bilantul de lichidare impreuna cu memoriul lichidatorilor privind operatiunile de lichidare se depun la Registrul Asociatilor si Fundatiilor al judecatoriei de la sediul asociatiei.

Asociatia inceteaza a avea personalitate juridica la data radierii din Registrul asociatilor si fundatiilor.

Art.38. In cazul divolvarii asociatiei, in urma lichidarii bunurile ramase vor fi atribuite unei persoane juridice de drept privat din Romania cu scop similar, sau unei persoane juridice de drept public reprezentand statul roman interesele servite de asociatie, pe baza Hotararii Adunarii generale.

CAPITOLUL VIII. Dispozitii finale.

Prezentul Statut se completează cu reglementările legale în domeniu.

Ți-a plăcut site-ul? Distribuie!

Informații